Цези: Дидойзас фольклор

БолІлІикІу гІумру гІадада бикІин
 

«ХIакъикъаталъул» редакциялъ байбихьун буго цIияб проект. Гьелда рекъон, бахъулеб буго жидер хасаб мацI бугел магIарулазул къавмазул мацIалда цо-цо гьумер. Бокьилаан, рехсарал мацIазда хъварал халкъияб кIалзул гьунаралъул асарал нижехъе ритIани. Гьел ритIизе бегьула hakikat1917@mail.ru яги kavsarats@yandex.ru электрониял адресазде. Бегьула редакциялде рачIун щвезабизеги.
Гьаб номералда рахъулел руго цезазул мацIалда цо-цо асарал.

 

Лъух ди йикІа йāй?
 
Сид обивс лъ’оно ужи зовн. Жеду лъ’оран эсназā сида кидбекь рекьа эрäси зовн. Сида хъулъ нелъ кидбер лъ’онон эснаби гьуних дандир цІохно. Йилъā жедухъор элІин, межи лъ’ононтов эсира дäдер нехлъин, межурно рийх жа, гьудун ди межулъäй сидер гуров йäхъинчІи. Нелъкьāза рāйн, ди межухъор лъ’орхъорно лъ’онотІа гъ’уруш нелІан. НелъалІ базаряй рисно дäр гьичІчІа ригу шебин райäрух ди йикІа ёлълІин. Эснаби разин бохъно, нелъхъāй лъ’онотІа гъ’урушно йисно, базарягъор бикІин.
ГьичІчІа адäз эжени эсивр базаря лъ’ора гъ’урушёлІ телІхо къутІу букайноси, несä базарганхъо эсирно, неце хира, лъ’ора гъ’урушёлІ, еду къутІу телІхо бохъзакь, йилъас гьунарно эсо ми дäхълІин. Базарганä элІин, еду къутІу лъäс бицІно сасахъорно хецин, элоси лъи хІалІурнäй, эхукьоси жекІу чІагу охъхосилІин. Эжени жойä жа къутІу бисно неси базарганхъāй.
ОлІлІозо жāр базаря телІхо бутни бесун. Йилъас гьунар шеби ёлълІин несä базарганхъо эсирноси, несä элІин, йилъакьно зовн икІинäй, бециз болжалёс гьуни ми сида минутяр хäцилІин. Гъ’агъ’ун изин несä жа бутни базаряй бисно бижин.
Эгъени эсивр телІхо базаря безухосини чІикайн йукайн базарганхъо эсирно, лъ’ора хъ’урушёлІ еду телІхо йохъзакь, йилъас гьунар шеби ёлълІин? Лъ’ора бециз болжалёс гьунице махъ’и дебер йетихоси кид йохълъин, нелъ чІикайäр эзунäй, дебелъ жа адäз йичирхоси. Эгъени эсия жа чІикай йисно.
Нелъа кидбä тäлІруни лъ’оратІа гъ’урушёзалІ базаряй рисхоси шебинабин рисно, эснаби ургъизи бохъно гІалІāгъор бикІа. Сидаде кикхор байноси, эло энце къ’идан бичин бишкьорäй, эгъени эсивс хІамāй чІикай й’окьун йолIихно. Къ’идāйн йисно чІикайä безуноси, жедā эсирхоси кид йехух йукарно. БетІун кІолІин лъ’онон эснаби бутнокьно зовн нелъхъор элІин, элā эсирхоси кид йехух, хехлъикь нелъдер байр элилІин! Озури бухъин б’агъ’изакьор жеду нелъ кидбедер байноси, эжени эсиягон несä бисно зāвруни чІедосни къутІун лъäс бицІно, кидбез гьахъāн этІно, жа сагъ йодин. Йуйхор йутиноси кидбä эсназахъор элІин, межи лъ’онон эснабин ёлъ, межу лъ’оралъäйн сидер гуров ди йуйн йäхъинчІи. Лъāхтов ди неханлІин? Ми ди сагъ йойс, дäх гьоролІин, эжени эсия элІин. ОлІлІозонäгон элІин, дäз бутно эли озури бухъин багъ’изакьор довдер байринчІус ёлъи, ми лъему йеха зовслІин. Дäз чІикайäгон ми йукаринчІус ёлъи, лъāрнокин деби ролІхоси ялърулъин рия зовнчІу, мин йеха зовслІин, элІин эгъени эсия. Недур ресунäйлІин, элІин кидбä, межи лъ’оран эсназā сидä сидкьāй цІикІарав шебин рисзакь, межāтов хал бодо ди лъух йикІа кезе йāхълІин.
 
БолІлІикІу гІумру гІадада бикІин
 
Релъа-рекъарав лагис, болІлІозо гІумрус нетикин хІалІухозо лъинасно гъемкин бицІани сис жекІу зовн. Сида хъулъ еда хІалІу-бäшза гІолохъзаде къ’ида ича кезе охъно. Элāйси эсин, тІāйси эсин гІолохъзā йисихъ сис зеруяс тІакан хІалІурно. Сисгон аракъин лъицІокІно зеруяс тІакан несир чІакъ’ирно. БолІлІо бакъ’у заман бикІизакьортов несилъ нетинкин зāвнчІиру гьунаряби ролІихно: лъочякь кІолІа охъно, кечІ хъ’алІа ихІун. Хизё несä элІин, гІадада бикІин зовн дей болІлІикІу гІумрулІин.
 
 
         Кицимаби
 Ав кушоно бäчи, хоцІи пІ’апІ’ару бäчи.
Авäн ахъ’у кучин агъ’ур йутирно.
Авäкин элІнохъор шебин рутирхоси.
Аварагесно лъ’оно гьуни ричихоси.
Авер бāхъ’ируце бахъ’а ретихоси.
Адäз āйрур чаня, хизāз āйрур цекІи.
Аку мечолъ йигу, б’елъай релъä ригу.
АлукІанин гъ’вай, хъ’абанин гъ’вай.
АлукІанин бикори, хъ’абанин бикори.
Аллагьä цахинчІинäй, гІарадаз гьутІäр курнокин äхунчІи.
Алимолъäй гъун рохъхоси.
ĀнулІинно, кокьихāнулІинно äлІирур лагир рахІат.
Арикьоси митІу нети бохълъин бäхъи.
Äсирукьāй рукāйру ригу.
Ату эсирно гъ’ул тäлІинчІи.
АтІонохъ бикорихъ гІукьхоси жекІу, элІнохъ рочёхъно гІāкь.
Аху йокь’ух ралъад бохъхоси.
АхІин гилā, гибу лилёх.
АхІо этинäй, несис гъ’вāйн бäти.
Ашуни чІодирно эйнод, ашуни акикІно иш.
 
 
         ЭлIихосиби
 Адäз хухудори бахІнäй, хъема регирхоси āну.
Аса аши бохънäй, йочІив элІни йохъхоси.
Гъуро-посу кІешонайнäй, рорчен байхоси.
КечІоз ахІяр чака йайнäй, бигу хабар техъхоси; кутІёзāр йайнäй, жука хабар техъхоси.
КечІос къ’иду лІалІайнäй, мицхир буй бихъихоси, кутІёс лІалІайнäй буй бикІихоси.
КІетІā ахІякьāгъор лиду йизирнäй, роцухоси.
КІетІā лиду йагинäй, лІирба айхоси.
Къаркьо къилмакьāгъор хъохъби рикІинäй, кваха элІни йайхоси.
Къаркьо нешу богънäй, ракъдаллъи рохъхоси.
Къ’улІа рāдиру гъ’анаби кьирäза йохънäй, кваха лІулІихоси.
ЛІ’ебокь иси йайнäй, себи татану бохъхоси.
Мамалайä мадāгъор безун акбар рогънäй, идуси жекІу айхоси.
Мужмаркьо бāйру рорчен михкьор бичихоси.
Мечоз ми тупи цалІинäй, нелъā дебез гІарада цāлІи.
М’али лІалІайнäй, лІирба айхоси.
Неширāза цІуда ас ролІихнäй, роцухоси; сасахъāза ролІихнäй, асор рутихоси.
Себихāза шетрā хехойби рогънäй, элІни йигу йохъхоси.
ХотІо лІалІайнäй, хъема регирхоси.
 
        РесурнокIуби
 Адäз къ’улІу, хизāз меш. (зия)
АхІя шетІурно мец болІикІхоси шебин. (чарахІ)
Бегъени гІалІāй бежени гІалІāр иси йегирхо. (гъирлІих гегму)
БикІихтов бикІих бичилъин акилъхāнуси шебин. (ихІу)
Биса бигьаяв, телІа захІматав. (налъи)
Бизон, акун садахъ ёлъäси шебин. (оночу)
Бишерно багъ’ухāнуси шебин. (печ)
Б’укьи шилас, шилу релІис. (оночу)
В’алъäз рацІно, кьирäз ролІикІно. (ландо)
ГІалазаня гъогъу. (лІохІā хІакІо)
ГІашив цихъелъ боцІа. (къ’имелъ ноци)
Гъ’ватІмалъер рутирнäй рицІхоси, гьечкІер ризирнäй къ’окъ’орилъхоси шебин. (кІук)
ГьичІа хехав шебин. (пикру)
Дебер дäр, дебер дäрлІин элІихоси шебин. (хирих)
Йеже байданя гъ’айс рицІäси лІохІо. (асолІ буци)
Йеже байданёкь ахІон, б’екьно. (асолІ цадарабин, буцин)
ЖекІукьāй осив, кІетІукьāй лІ’опив. (кІук)
Кваха хъ’ара богъхоси шебин. (къонес ведра)
Керозахъ кь’ийор изгъоби. (хІикь)
КІакІару керā кІенцІоли. (тупä гьил)
КІицазакьор бахІнайхоси, гьечкІер бикІно кецерхоси, дунялкьо жекІу äсучІи нелъос хІалтІи тІетІерхоси.
КІотІоно жекІухъ бехора ашуни. (гІокь, къатІали)
КІотІоно жекІā эхора жекІу гІокьурхо. (гІон, ачитІно)
Кьирāз гъ’алгъ’ачІу, телъäз бацІадав. (посу)
Кьирин терет, в’алъно терет, болІо баркат. (акрошав магалу)